W dniu 25 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: rozporządzenie RODO]. Rozporządzenie RODO zacznie być aktem bezpośrednio stosowanym oraz bezpośrednio skutecznym 25 maja 2018 r. i do tego czasu każde z państw członkowskich zobowiązane jest do zapewnienia jego skutecznego stosowania w swoim porządku prawnym poprzez przyjęcia właściwych przepisów wewnętrznych. Konsekwencje wynikające z nie dostosowania wewnętrznych procedur w przedsiębiorstwach skutkować będą dotkliwymi karami finansowymi, odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 
               Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, w ustawowo wymienionych przypadkach, firma zobowiązana jest korzystać z usług Inspektora Ochrony Danych. Uzależnione jest to od skali przetwarzania danych osobowych przez daną firmę a co za tym idzie obowiązku prowadzenia rejestru przetwarzania danych. Zgodnie z art. 30 § 5 RODO, prowadzenie rejestrów przetwarzania danych nie jest wymagane od przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego mniej niż 250 osób, chyba że przetwarzanie, którego dokonują, może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, nie ma charakteru sporadycznego lub obejmuje szczególne kategorie danych osobowych (dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej), lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa. W praktyce wymóg wyznaczenia inspektora ochrony danych dotyczył będzie przedsiębiorców zajmujących się obsługą sieci telekomunikacyjnej, świadczeniem usług telekomunikacyjnych, przekierowywaniem poczty elektronicznej, działaniami marketingowymi opartymi na danych, profilowaniem i ocenianiem dla celów oceny ryzyka (na przykład dla celów oceny ryzyka kredytowego, ustanawiania składek ubezpieczeniowych, zapobiegania oszustwom, wykrywania prania pieniędzy), śledzeniem lokalizacji, na przykład przez aplikacje mobilne, programy lojalnościowe, reklamą behawioralną, monitorowaniem danych dotyczących zdrowia i kondycji fizycznej za pośrednictwem urządzeń przenośnych, monitoringiem wizyjnym, urządzeniami skomunikowanymi np. inteligentne liczniki, inteligentne samochody, automatyka domowa. Bez wątpienia podmiotami takimi będą również operatorzy medyczni przetwarzający dane osobowe szczególnie chronione dotyczące stanu zdrowia.

 
               We wszystkich pozostałych przypadkach przedsiębiorstwo zobowiązane będzie ustanowić osobę pełniącą funkcję administratora danych. Z założenia osobą taką będzie właściciel bądź wspólnik firmy, choć obowiązki swe scedować będzie mógł na wybranego pracownika bądź podmiot zewnętrzny. Nie wyłączy to jednak odpowiedzialności administratora danych za wadliwe stosowanie przepisów przez podległą mu osobę lub podmiot. W takiej sytuacji zasadne zdaje się przeszkolenie zarówno właściciela/wspólnika firmy jak i pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych będą mieć do czynienia z wszelkiego rodzaju danymi osobowymi.

Odbycie z nami szkolenia z RODO pozwoli Państwu uzyskać wiedzę w zakresie niezbędnym do wdrożenia polityki bezpieczeństwa ochrony danych w Państwa firmie oraz zorientowania się w zmianach jakie wprowadza RODO.

 

Program szkolenia:

  1. Omówienie zmian w prawie ochrony danych osobowych wprowadzonych na mocy RODO
  2. Wytłumaczenie podstawowych pojęć wprowadzonych na mocy Rozporządzenia
  3. Procedury wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie
  4. Obowiązki administratora danych względem przedsiębiorstwa i klienta, w tym:

- obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych osobowych

- prawo sprzeciwu

- prawo do bycia zapomnianym

- korzystanie z rekomendacji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

- analiza ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych

- obowiązek zgłoszenia wycieku danych w ciągu 72 godzin

- zabezpieczenie danych

 

  1. Odpowiedzialność cywilna i karna za nie dostosowanie polityki bezpieczeństwa ochrony danych przedsiębiorstwa do warunków RODO.

 

Szkolenie prowadzi Kancelaria Adwokacka Karolina MRÓZ

 

                Jako jedni z nielicznych na rynku oferujemy szkolenie w miejscu siedziby Państwa przedsiębiorstwa i tematykę szkolenia dostosowaną do działalności Państwa przedsiębiorstwa. Zapewni to Państwu szansę zapoznania się z tematyką skoncentrowaną na potrzebach Państwa firmy i zaoszczędzi czas, który musielibyście Państwo poświęcić na konferencje skupiające się na ogólnych zagadnieniach dla każdego sektora gospodarki.

                Jednocześnie macie Państwo możliwość uzyskania z naszej strony pomocy w faktycznym wdrożeniu procedur unijnych związanych z ochroną danych osobowych w Państwa przedsiębiorstwie już po zakończeniu szkolenia. Nasza oferta skierowana jest głównie do właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, wspólników spółek prawa handlowego oraz ich zarządów, a także pracowników tych firm, którzy w przyszłości odpowiedzialni będą za stosowanie polityki bezpieczeństwa ochrony danych w firmie.

 

Cena szkolenia: 490 zł netto + 23% VAT za osobę*

Czas szkolenia: 3 godziny

 

*przy założeniu, że w szkoleniu uczestniczyć będą co najmniej 4 osoby powiązane z tym samym przedsiębiorstwem lub równowartość tej kwoty w przypadku szkolenia w mniejszym gronie.

 

Masz więcej pytań? Zadzwoń!
500 189 251

Współpraca